Rezervace

Ubytovací řád penzion Karlík

vydaný provozovatelem

Provozovatel: Marek Mlejnek
Provozna: Bílkova 89, 290 01 Poděbrady – Kluk
Telefon: +420 724 067 895
Email: info@ubytovani-karlik.cz
www.ubytovani-karlik.cz

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování dle § 2326 a násl. Občanského zákoníku:

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na Kartě hosta je mezi hostem a provozovatelem Markem Mlejnkem (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na Kartě hosta v Knize ubytovaných. Ubytováním se rozumí používání prostor pokojů penzionu, spojovací chodby se schodištěm, verandy, kuchyně a sociálních zařízení ( dále jen prostory určené k ubytování ).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

II. Náhrada škody

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem nebo telefonicky.

IV. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od ubytovacích prostor (pokoje, vchodových dveří penzionu, branky, přístřešku na kola). Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
 • uzamykat při odchodu oboje hlavní vchodové dveře
 • v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
 • pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdní odjezd (nejpozději však ve 12.00 hod) musí host konzultovat den předem. Za pozdní odjezd se účtuje částka 200,-Kč/osoba
 • v případě zjištění požáru je host povinen ho okamžitě ohlásit na telefonní číslo 150 a ihned poté provozovateli objektu – tel: 724 067 895, hasicí přístroj je umístěn ve vstupní chodbě vedle botníků.

c) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů, bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

d) Host dále v prostorách určených k ubytování host nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • kouřit ve všech vnitřních prostorách, manipulovat s otevřeným ohněm
 • konzumovat v nadměrné míře alkoholické nápoje
 • v pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace
 • v pokojích, které jsou vybaveny regulací topení, je zakázáno jakkoli manipulovat s regulačním zařízením. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, požádejte prosím ubytovatele o nastavení individuálního režimu.

V. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen

 • odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
 • dbát na technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno. Za bezpečnost a zdraví dětí odpovídají jejich rodiče, resp. jejich zákonní zástupci, kteří jsou s dětmi ubytovaní. Děti nesmí být nechány bez dozoru dospělé osoby na pokoji ani v ostatních prostorách včetně zahrady.

VI. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na ulici přilehlé k ubytovacímu zařízení, po předchozí dohodě také na zahradě popř. garáži ubytovacího zařízení. Provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

VII. Průběžný úklid

Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 2 týdny se úklid provádí 1 x týdně na vyžádání a dle domluvy. Popelnice na směsný odpad se vyváží každý čtvrtek dopoledne.

VIII. Domácí zvířata

Návštěva a pobyt v prostorách určených k ubytování s domácími zvířaty je zakázána. Povoleno pouze po předchozí domluvě. Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč.

IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz.bod XI tohoto ubytovacího řádu.

b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.

c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být odesláno nebo předáno druhé straně.

d) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

e) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování.

XI. Stornovací podmínky

a) Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte do 3 dní před datem příjezdu, nebude vám účtován žádný poplatek. Pokud rezervaci zrušíte, změníte 3-0 dny před příjezdem, nebo nepřijedete, bude vám účtováno 100 procent z ceny první noci. Při pobytech nad 14 dní individuální stornopodmínky.

b) V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.

c) Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin písemně na výše uvedenou adresu provozovatele.

d) Pokud si host objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, stornovací podmínky se nemění.

XII. Doklad totožnosti

Karta hosta obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti. U občanů s jiným občanstvím než ČR je nutná evidence dle požadavku Cizinecké policie, které jsou do 3 dnů po příjezdu hosta požadované informace elektronicky hlášeny.

Ubytovací řád je platný od 25. 4. 2016

Ubytování v penzionu
 • Velmi příznivá cena
 • Kapacita až 10 osob
 • Praktické a útulné
Co u nás najdete
 • Příjemné ubytování
 • Milý a osobní přístup
 • Čisto a pohodlí
Krásy Poděbrad
 • Lázeňské město s kolonádou
 • Malebná okolní příroda
 • Cyklostezky, historie, zábava
Rezervace Kudy k nám Ubytovací řád